Skip to Content

De opdracht start.

Voor we samen aan boord gaan, maken we eerst een offerte en omschrijving van de opdracht voor u op. Eens die is goedgekeurd, kunnen we officieel uitvaren.

Indien er geen offerte is gemaakt, bijvoorbeeld bij het werken aan een dagtarief of aan een opdracht die nog niet volledig kan beschreven worden, kan het bestaan van de opdracht aangetoond worden door briefwisseling, e-mails of andere bewijsmiddelen.

Uiteraard, als u de opdracht in gang zet, verklaart u daarbij met zekerheid bij machte te zijn om alle nodige beslissingen te maken in naam van uw bedrijf.

Als de omvang of som van elementen van de opdracht verandert, heeft dit ook zijn weerslag op de voorgestelde prijs.

Wanneer u een offerte of project wenst te laten maken door ons, maar tegelijk ook door anderen, stelt u ons hiervan op de hoogte. 


Auteursrecht

Wij behouden de intellectuele eigendom van alles wat we voor u creëren. Dit wil zeggen dat u niets zomaar volledig of gedeeltelijk mag (laten) namaken.

Indien wij door u aangeleverd materiaal (zoals foto’s, teksten, illustraties en logo’s...) gebruiken, gaan wij ervan uit dat alles in regel is met de geldende wetten op auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten.
Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden als anderen misbruik melden.

Daartegenover staat natuurlijk dat alles wat wij zelf gebruiken om nieuwe zaken te creëren in orde is met de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten.

Wanneer u zelf aanpassingen wil doen aan een door ons geleverd ontwerp of project, dient u dat eerst aan ons voor te leggen.

Wij zijn fier op ons werk en we laten dat graag zien.

Daarom, tenzij anders afgesproken, signeren wij ook al het werk dat we voor u maken, en hebben het recht om dit in ons portfolio of promotiemateriaal te gebruiken. 


Wat verwachten we van u?

Om een opdracht volledig en binnen de termijn te kunnen afwerken, moeten wij op uw medewerking kunnen rekenen. Alle materiaal dat nodig is om de opdracht tot een goed einde te brengen, moet u tijdig kunnen aanleveren.
Dit kan inhouden: meer informatie over de opdracht, een aanvulling op de briefing, teksten, afbeeldingen en alle andere materialen die onderdeel zijn van de opdracht.

Naast nodig materiaal, rekenen we verder op u om tijdig en duidelijk feedback te geven op de verschillende fasen van de werken. We kunnen pas naar een volgende fase als een vorige fase is goedgekeurd.

Hierbij geldt nogmaals dat u wel degelijk bij machte bent om die beslissingen te nemen in naam van uw bedrijf en/of alles correct en eensluidend hebt doorgegeven namens anderen.

Indien we niet alle materiaal of goedkeuringen tijdig krijgen, zal dit invloed hebben op de deadline en/ of prijs van de opdracht. 


Betalingen

Omdat projecten soms lang kunnen lopen, maken wij tussentijdse factureren op. Wanneer een afgebakend deel van een opdracht klaar is, kunnen we dit in principe meteen factureren. Of we werken met een voorschot, zodat we voldoende middelen hebben om aan het project te kunnen starten.

Indien een project vroegtijdig door u wordt stopgezet, maken we een eindfactuur voor het tot dan verrichtte werk.

Eens een voorschot-, tussentijdse of eindfactuur verstuurd is, vertrouwen we erop dat u die tijdig betaalt, binnen de 30 dagen.

Indien u langere termijnen hanteert in uw aankoopvoorwaarden, dient u dit duidelijk te vermelden en met ons te bespreken alvorens de offerte goed te keuren.

Een dag te laat met een betaling? Geen probleem, we laten het u gewoon even weten.

Als er toch redenen zijn om de betaling langer uit te stellen, dan rekenen wij 15% bij het factuurbedrag, met een minimum van €75 per onbetaalde factuur. 


Eventuele klachten

Wij gaan ervan uit dat u tevreden bent over onze geleverde karweien, dat is ook waar wij met man en macht voor gaan. Indien u toch met een klacht zit, horen wij dat graag. We zoeken samen met u naar een oplossing. 


De deadline

Bij de start van een project spreken we steeds deadlines af.
De Bemanning zijn hardwerkende kornuiten en stellen alles in het werk om deze netjes te behalen.
Ondanks al hun inzet, verschijnen er wel eens onvoorziene kapers op de kust - externe factoren zoals bijvoorbeeld technische problemen of samenwerking met derden - waardoor het behalen van een deadline soms in het gedrang komt. Daarom zijn onze deadlines altijd indicatief en nooit bindend en kan overschrijding nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen of andere maatregelen. 


Over de gebruikte technologie

Een webproject wordt tijdens de ontwikkeling getest op de meest belangrijke en meest gebruikte browsers en omgevingen van dat moment. We houden daar het gadget- en computerlandschap nauwlettend voor in het oog. We kunnen echter geen feilloze werking garanderen op eender welk toestel in eender welke omgeving.


Indien er specifieke wensen zijn voor de werking of weergave in een bepaalde browser of op een specifiek apparaat moet dit mee in de opdracht worden beschreven en zo ook in de offerte worden opgenomen.

Indien na oplevering, wanneer nieuwe software of hardware de kop opsteekt, er technische problemen zich voordoen dan wordt het oplossen van dit probleem gezien als een nieuwe opdracht. 


Over samenwerking met derden

Wij zoeken onze partners zorgvuldig uit en hebben met de meeste van hen goede banden. Die banden zorgen voor een goede en vlotte samenwerking.

Wij kunnen echter nooit de volle verantwoordelijkheid opnemen voor wat er bij derden fout loopt. Wel zijn wij, indien er een storm opsteekt, uw ideale gemachtigde tussenpersoon om de zeilen weer glad te strijken. 


Over in gebruik genomen werk

Als een klacht na oplevering van een goedgekeurd project komt of pas na facturatie, moet ons dit binnen de 24 uur per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Wij gaan er immers van uit dat geleverd werk dat reeds door u in gebruik is genomen, meteen rendeert. Als gebreken pas later worden gemeld, wordt het voor ons moeilijker om te beoordelen of de oorzaak van de fout bij u, ons of derden zit. 


*Toch een aantal kleine lettertjes

Op de overeenkomst tussen De Bemanning en klant is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel die rechtbanken bevoegd waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.

Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de klant, hebben de onderhavige voorrang. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden.